A

Nezblúdiš, ak s Pannou Máriou, nezídeš z cesty spasenia

+

Ó, keby všetci ľudia milovali túto vždy milosrdnú a najkrajšiu Pani a keby sa na ňu v pokušeniach vždy hneď obracali! Kto by potom klesol? Kto by zahynul? Klesá a hynie len ten, kto u Márie nehľadá útočisko. Richard od sv. Vavrinca vzťahuje na Pannu Máriu Sirachove slová: "pochodil som vlny morské" (Sir 24,8) a vkladá jej do úst výrok: "Kráčam spolu so svojimi služobníkmi uprostred búrok, aby som bola s nimi a uchránila ich pred pádom do priepasti hriechu. " Okruh neba som pochodila a sama, prenikla som do morských hlbín, po vlnách mora som kráčala; na každom mieste zeme som sa zastavila: 10 u každého ľudu, v každom národe som vládla.


 

Nezblúdiš, ak s Pannou Máriou, nezídeš z cesty spasenia.

+

Mocne som pošliapala srdcia všetkých, ktorí vynikali, alebo boli postavení nízko.https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/70/kniha-sirachovcova-kapitola-24/katolicky-preklad/
P. Bernardin z busty hovorí o vtáčikovi, ktorý sa naučil vyslovovať "Zdravas Mária". Keď ho raz napadol jastrab, vtáčik vyslovil "Zdravas Mária" a jastrab padol ihneď mŕtvy na zem. Boh nám tým chcel naznačiť, že ak bolo nerozumné vtáča zachránené volaním svätého Mena Panny Márie, o čo skôr bude zachránený pred satanom ten, kto hneď pri útoku vzývá Pannu Máriu. - "Keď nás prepadnú zlí duchovia pokušením," hovorí sv. Tomáš z Villanova, "nemáme robiť nič iné než ako kuriatka, ktorá sa pri uzretí jastraba zbiehajú hneď pod krídla sliepky."
Tak máme konať aj my, keď nás prepadnú pokušenia, hneď a bez vyjednávania s pokušitelom sa skryme pod Máriin plášť. "A ty, naša Pani a Matka," pokračuje svätec, "nás musíš chrániť, pretože po Bohu nemáme iné útočisko okrem teba, jediné ty si našej Nádej a jediná ochrankyňa, ktorej dôverujeme."
Ukončime to slovami sv. Bernarda: "Človeče, nech si ktokoľvek, buď presvedčený, že sa na tejto zemi viac potácaš na vlnách nebezpečenstva a búrok, než kráčaš po pevnej zemi. Ak sa nechceš utopiť, neodvracaj oči od tejto hviezdy Panny Márie Marie. Dívaj sa na nebeskú hviezdu, vzývaj Pannu Máriu. V nebezpečenstvách hriechov, v úzkostiach pokušenia, v pochybnostiach, pri rozhodnutiach, spomeň si, že Panna Maria ti môže a chce pomôcť, a hneď ju aj vzývaj o pomoc.
Jej mocné meno nech naplní tvoje srdce vždycky dôverou a tvoje ústa nech ju neustále vzývajú. Nezblúdiš, ak s Pannou Máriou, nezídeš z cesty spasenia. Keď sa jej zveříš do ochrany, nestratíš malomyseľnosť. Keď ťa ona drží, neodpadneš'. Keď ťa ona chráni, nemusíš sa báť záhuby. Keď ťa ona vedie, bez veľkej námahy dosiahneš spasenie. Skrátka: keď ťa chráni Panna Maria, iste dosiahneš kráľovstvo blažených. A zažiješ skutočné štastie už tu na zemi. Tak rob a budeš žiť! O pozdraveni anjelskomAnjelského pozdravenie zdrava Mária si Panna Mária nesmierne váži. Ním sa jej obnovuje radosť, ktorú zakúsila, v jej nepoškvrnenom srdci, keď jej sv. Gabriel zvestoval, že sa stane Matkou Božou. Zdravme ju často každý deň týmto posolstvom. "Zdravý ju," hovorí sv. Tomáš Kempenský, "Pozdravom anjelským, veľmi rada počuje jeho ohlas." Matka Božia sama oznámila sv. Mechtilde, že ju nikto nemôže ju pozdraviť lepšie, než uctia ak pozdravom Zdravas Mária.
Kto Pannu Máriu zdraví, toho pozdraví aj ona. Sv. Bernard kedysi počul z úst preblahoslavenej Panny celkom zreteľne slová: "Ave, Bernarda - Bud 'zdravý, Bernard! "Pozdravenie Panny Márie," hovorí Konrád Saský "je sprevádzané zakaždým nejakou Božou milosťou." Richard od sv . Vavrinca dodává: "Vari tomu, kto prichádza k Panne Márii sa slovami Zdravas Mária, môže odoprieť nejakú milosť?" Sv. Gertrudě Panna Mária prisľúbila, že jej pomôže toľkokrát v hodine smrti, koľkých Zdravasov ju pozdravia. Alan a Rupe uisťuje, že pri slovách Zdravas Mária sa celé nebo raduje, peklo sa chveje a diabol uteká. To isté dosvedčuje z vlastnej zkusenosti sv Tomáš Kempenský: kedysi sa mu zjavil diabol, ale za modlitby Zdravas Mária zmizol.
Uvediem tu niekoľko príležitostí, kedy je dobré a spasiteľné sa modliť Zdravas Mária:1. Ráno, keď vstaneš, a večer, než sa odoberieš na lôžko, sa pomodli na kolnách trikrát Zdrávas Maria a ku každému Zdravasu pripoj túto prosbu: "Pre svoje čisté a Nepoškvrnené Počatie, ó, Pana Maria, očisti moje telo a posväť moju dušu. "Nato po vzore sv. Stanislava pros Pannu Máriu ako svoju Matku o požehnanie, zasväť sa, a zver sa do jej ochrany a vyžiadaj si od nej, aby ťa po celý deň alebo po celú noc chránila od hriechu. Urobíš dobre, keď si nad lôžko zaves krásny obraz blahoslavené Panny.
2. Ráno, na obed a večer sa modlievaj Anjel Pána s obvyklými tromi Zdravasy. Pápež Ján XXII. bol prvý, ktorý pripojil túto pobožnosť odpustkami. Benedikt XIII. udelil 100 dní odpustkov všetkým, ktorí sa pomodlia Anjel Pána, a raz za mesiac úplné odpustky po prijatí svátostí.Dnes sa mnohí modliť na kolenách. Ale ty, pri zvuku zvonov na Anjel Pána si poklakni a modlil sa. Karol Boromejský na Anjel Pána zostúpil z koča alebo z koňa a modlil sa na kolenách Anjel Pána na ulici, častokrát aj v blate. Podľa výkladu Benedikta XIV.

v sobotu večer a v nedeľu sa modlíme Anjel Pána postojačky, v čase veľkonočné sa namiesto tejto modlitby modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.3. Kedykoľvek budeš počuť biť hodiny, pozdrav Matku Božiu Zdravas. Alfons Rodriguez zdravil Pannu Máriu každú hodinu; v noci, keď hodiny bili, budili ho anjeli, aby aj v tejto dobe pokračoval vo svojej pobožnosti.4. Keď vychádzaš z domu alebo sa vraciaš, pomodli sa Zdravas, aby ťa Panna Mária chránila vonku aj doma pred hriechom. V duchu objímaj a bozkavaj jej čisté nohy, ako to robia kartuziáni.5. Keď uvidíš obraz Najsvätejšej Panny, pozdrav ju Zdravas. Kto môže, nech ozdobí svoj dom krásnou mariánsku sochou, aby bola Panna Mária povšimnutá a zdravená od okoloidúcich. Taký krásny zvyk je v Neapole a ešte viac v Ríme.6. Cirkev svätá predpisuje, aby všetky časti cirkevných hodiniek začínali a končili Po-zdravením anjelským. Bude dobre, keď si zvykneš na začiatku a na konci svojej každej práce sa pomodliť Zdravas Mária. ako modlitba, sv. spoveď, sv. prijímanie, duchovné čítanie, počúvanie Božieho slova a pod.), pri rozhovore, práci, jedle, odpočinku atď. Požehnané sú tie práce, ktoré sú spojené troma Zdravasy. Ráno pri precitnutie, na obed, večer pred spánkom, v každom pokušení, pri každom výbuchu zlosti a podobne, vždy sa modlime Zdravas Mária.Rob tak, milý čitateľ, a presvedčíš sa, ako veľa získaš! Kňaz Auriemma1 vypravuje, že Rodička Božia sľúbila sv. Matilde, že keď sa bude denne modliť tri Zdravasy ku cti jej moci, múdrosti a dobroty, že jej vyprosí šťastnú smrť.sv. P. Bernardin z busty hovorí o vtáčikovi, ktorý sa naučil vyslovovať "Zdravas Mária". Keď ho raz napadol jastrab, vtáčik vyslovil "Zdravas Mária" a jastrab padol ihneď mŕtvy na zem. Boh nám tým chcel naznačiť, že ak bolo nerozumné vtáča zachránené volaním svätého Mena Panny Márie, o čo skôr bude zachránený pred satanom ten, kto hneď pri útoku vzývá Pannu Máriu. - "Keď nás prepadnú zlí duchovia pokušením," hovorí sv. Tomáš z Villanova, "nemáme robiť nič iné než ako kuriatka, ktorá sa pri uzretí jastraba zbiehajú hneď pod krídla sliepky.".